Poškodenie čelného skla od kamienka vymršteného spod kolesa okoloidúceho auta je jednou z najčastejších škodových udalostí na motorovom vozidle. Aj vy ste boli dodnes presvedčený, že takto poškodené alebo rozbité čelné sklo vám poisťovňa automaticky preplatí z PZP vinníka? Nie je to pravda.

Na túto skutočnosť upozorňuje Štefan Fajnor, riaditeľ divízie neživotného poistenia v spoločnosti FinGO.sk: „Poisťovne síce majú povinnosť vzniknutú škodu uhradiť z PZP, ale iba v prípade, keď je známy vinník nehody a keď poisťovňa usúdi, že sa škodová udalosť skutočne stala spôsobom, ktorý obaja účastníci nehody opisujú.“

Prvou podmienkou, aby poisťovňa poskytla poistné plnenie z PZP teda je, aby bol známy vinník nehody. To znamená, že ak za jazdy z okoloidúceho vozidla odskočí skalka, ktorá vám poškodí čelné sklo, musíte vozidlo zastaviť a jeho vodič sa musí ku škode priznať.

„V prípade, ak sa vám vozidlo nepodarí zastaviť, alebo jeho vodič svoju zodpovednosť odmietne, budete znášať náklady spojené s opravou alebo výmenou čelného skla v plnej výške. Rovnako v prípade, ak k takejto udalosti došlo bez toho, aby bolo možné jednoznačne určiť vinníka,“ upozorňuje Fajnor.

Vyhraté však nemáte ani vtedy, keď sa vám vozidlo podarí zastaviť a jeho vodič uzná svoju zodpovednosť za škodu, čo potvrdí aj svojím podpisom na Zázname o nehode. Dokonca ani prítomnosť polície nemusí stačiť, aby vám bolo priznané poistné plnenie.

„Dôkazné bremeno je na strane poškodeného, ktorý musí poisťovni dokázať, že sa škodová udalosť skutočne stala tak, ako to hlási, alebo musí byť aspoň pravdepodobné, že sa tak mohlo stať. Ideálne je, ak má poškodený k dispozícii videozáznam, z ktorého je evidentné, že ku škodovej udalosti došlo spôsobom, aký popisuje,“ upozorňuje Fajnor a dodáva: „V prípadoch, kedy je možné jednoznačne určiť vinníka nehody, nebýva problém s poistným plnením zo strany poisťovne.“

Ak však videozáznam nemáte k dispozícii, bude veľmi ťažké poisťovni dokázať, akým spôsobom ku škodovej udalosti došlo. Myslí si to aj Fajnor: „Vždy je to na posúdení poisťovne, či daná poistná udalosť sa mohla stať spôsobom, ktorý poškodený nahlási. Poisťovne sa bránia proti zneužívaniu zo strany klientov a každú poistnú udalosť prešetrujú a posudzujú individuálne. Dokazovanie viny je v takýchto prípadoch veľmi komplikované.“

Dôkazné bremeno je na strane poškodeného, ktorý musí poisťovni dokázať, že sa škodová udalosť skutočne stala tak, ako to hlási, alebo musí byť aspoň pravdepodobné, že sa tak mohlo stať.

Ako sa môžete brániť?

Jednou z možností je uzatvorenie havarijného poistenia, ktoré automaticky preplatí všetky náklady spojené s výmenou alebo opravou čelného skla. „Pri plnení z havarijného poistenia stačí, ak klient nahlási poistnú udalosť, zdokladuje poškodenie čelného skla a predloží poisťovni faktúru. Poisťovňa si odráta spoluúčasť dohodnutú v zmluve a zvyšné náklady preplatí poistenému v plnej výške.”  

Čo však v prípade, ak si nechcete uzatvoriť havarijné poistenie, pretože máte staršie auto, alebo jednoducho nechcete platiť niekoľko stoviek ročne za poistku? Riešením môže byť pripoistenie čelného skla, ktoré si môžete veľmi jednoducho dojednať ku svojmu povinnému zmluvnému poisteniu. Radí Štefan Fajnor: „V niektorých poisťovniach si klient môže veľmi jednoducho ku svojmu PZP dojednať rôzne pripoistenia. Môže ísť nielen o najčastejšie využívané pripoistenie čelného skla, ale napríklad aj o pripoistenie živlu, stretu so zverou, úrazu vodiča a posádky, vandalizmu a krádeže, pripoistenie poskytnutia náhradného vozidla a ďalšie pripoistenia.

Výhodou pripoistení je výrazne nižšie poistné ako pri havarijnom poistení. Kým za havarijné poistenie zaplatíte niekoľko stoviek eur ročne, pripoistenie čelného skla na sumu do 500 eur, čo je pri väčšine bežných áut dostatočný limit, vás bude stáť približne 50 eur za rok.

“Klientom jednoznačne odporúčam nespoliehať sa na poistku vinníka, ale poistiť sa voči tomuto riziku aj iným spôsobom,“ radí Fajnor a dodáva:Pokiaľ klient nechce platiť havarijné poistenie, pripoistenie čelného skla je veľmi efektívny nástroj, ako môže minimalizovať dopady takejto škodovej udalosti na svoju peňaženku. Jednotlivé pripoistenia majú nižšie limity krytia a sú zamerané len na určité riziko a preto sú aj cenovo dostupnejšie.“    

 

Zdroj: fingo.sk