S nami to poistis.sk

Právne údaje

Správca web stránky: www.poistis.sk 
Obchodné meno: MK Fin – Real s.r.o.
Sídlo: Zelená Stráň 1983/8, Košice – mestská časť Košická Nová Ves 040 14 
IČO: 53 064 917
DIČ: 2121246655
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 48884/V
 
Podriadený finančný agent (ďalej len „PFA”): PFA – právnická osoba
Registračné číslo PFA v registri vedenom Národnou bankou Slovenska (ďalej len „NBS”): 252354 (FINGO.SK s. r. o.)
Evidenčné číslo PFA u samostatného finančného agenta (ďalej len „ SFA”)”: 1814
Osoba konajúca v mene PFA: Štatutárny zástupca PFA
Titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Martin Kurej, konateľ
Telefónne číslo: 0907 935 723
 
Pri uzatvorení poistenia budete presmerovaný na poistný portál a stránku prevádzkovateľa: FINGO.SK

Samostatný finančný agent (ďalej len „ SFA”)”

Obchodné meno: FinGO.sk s.r.o.
Sídlo: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
IČO: 50 230 859
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 123762/B
Registračné číslo SFA v registri vedenom Národnou bankou Slovenska (ďalej len „NBS”): 215683
Číslo rozhodnutia NBS na vykonávanie činnosti SFA: ODT- 4943/2016-1

E-mail: nezivot@fingo.sk
Telefónne číslo: +421 911 173 843